การวิจัย

Chiang Mai University

ศูนย์บริหารงานวิจัย

ศูนย์บริหารงานวิจัย มีพันธกิจในการสร้างระบบการบริหารจัดการงานวิจัยที่มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ศูนย์บริหารงานวิจัยมุ่งมั่นสนับสนุน และเป็นแหล่งข้อมูล สารสนเทศทางการวิจัยที่มีคุณค่าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

more

 

 

 

 

 

สำนักหอสมุด

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานสนับสนุนบริการวิชาการ

more

 

 

 

 

 

ศูนย์วิจัย/หน่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการ

ศูนย์วิจัย หน่วยวิจัย และห้องปฏิบัติการ

more