มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)

ประเภท : 3. ร่างขอบเขตงาน TOR


หน่วยงานที่เผยแพร่ : กองคลัง

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 25/3/2562 16:51:51 น.