มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สังคมแห่งสุขภาพ และผู้สูงอายุสุขภาพดี สังคมที่รักษาวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พร้อมวางแนวทาง CMU Transformation สู่ “ก้าวใหม่ มช.” สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก

วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม

บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม

wrapkit
wrapkit
wrapkit
wrapkit

ข่าวเด่น งานวิจัย งานนวัตกรรม และข่าว 55 ปี มช.

Read more..

นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17 ธันวาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มช. เปิดตัว เครื่องวัดสัญญาณชีพ CMUgency
17 มกราคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ทีมวิจัย A.I. มช. รับรางวัลระดับนานาชาติจากงานวิจัยการระบุตัวบุคคลด้วยภาพใบหู
15 มกราคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

รางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 จากกองทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26 ธันวาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. มุ่งสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อร่วมพัฒนาแก้ปัญหาของประเทศ
25 ธันวาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Next page

ข่าวรอบรั้วมช.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุ...
2 มกราคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม...
2 มกราคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
เปิดมิติใหม่เพื่อการศึกษา พัฒนาคนทุกช่วงวัย ไปกับโครงการจัดต...
27 ธันวาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มช. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้งมหาวิทยาลัย วันที่ 24 มกราคม 2563
26 ธันวาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 26
23 ธันวาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
งานเฉลิมฉลอง 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “มช. 5...
17 ธันวาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

CMU Transformation

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สังคมแห่งสุขภาพ และผู้สูงอายุสุขภาพดี สังคมที่รักษาวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พร้อมวางแนวทาง CMU Transformation สู่ “ก้าวใหม่ มช.” สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน