มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สังคมแห่งสุขภาพ และผู้สูงอายุสุขภาพดี สังคมที่รักษาวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พร้อมวางแนวทาง CMU Transformation สู่ “ก้าวใหม่ มช.” สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก

วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม

บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม

wrapkit
wrapkit
wrapkit
wrapkit

ข่าวเด่น งานวิจัย งานนวัตกรรม และข่าว 55 ปี มช.

Read more..

มช. เจ้าภาพประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4
10 ธันวาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. เปิดตัวข้าวสายพันธุ์ใหม่ ผลสำเร็จเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำช่วยเกษตรกร
15 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ข้าวสายพันธุ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมข้าวไทย 4.0
15 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ส่งกระทงใหญ่ สืบสานประเพณียี่เป็ง “ทศมินทร์ราชันขวัญหล้าใต้ร่มพระบารมี”
8 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9
5 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีควอนตัม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11 ตุลาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

CMU - Chiang Mai Marathon 2020
11 ตุลาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Next page

ข่าวรอบรั้วมช.

มช. เจ้าภาพประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4
10 ธันวาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
เชิญชวนประกวดตั้งชื่อศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชิงเงินร...
9 ธันวาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อันดับ 3 ของประเทศ จากการจัดอันดับของ Q...
7 ธันวาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มช. ได้รับรางวัล “Innovative Design Award”
6 ธันวาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
โครงการ PH FON CMU Walking together
2 ธันวาคม 2562
คณะพยาบาลศาสตร์

CMU Transformation

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สังคมแห่งสุขภาพ และผู้สูงอายุสุขภาพดี สังคมที่รักษาวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พร้อมวางแนวทาง CMU Transformation สู่ “ก้าวใหม่ มช.” สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน