สำนักทะเบียนและประมวลผล

Registration Office

ผู้นำการบริการระบบงานทะเบียนการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล พร้อมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

เข้าสู่เว็บไซต์
พ.ศ. 2507 งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา จัดตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยระยะแรกงานนี้ขึ้นอยู่กับกองกลาง เรียกว่า “แผนกทะเบียน” การทำงานทำเป็นลักษณะ 1 หน่วย กล่าวคือ ทำงานผสมผสานกันตั้งแต่งานรับเข้าศึกษา งานทะเบียนและประมวลผล งานธุรการ งานตรวจสอบและรับรองผล

พ.ศ. 2509 เมื่อมีจำนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้แยกแผนกทะเบียนออกจากกองกลาง แล้วตั้งชื่อใหม่เป็น “กองบริการการศึกษา” สังกัดสำนักงานอธิการบดี

นับแต่นั้นมา มีการเปลี่ยนแปลงโครงการสร้างการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับกับความก้าวหน้าทางวิชาการของมหาวิทยาลัย จนกระทั่ง พ.ศ. 2532 สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นส่วนราชการ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 106 ตอนที่ 93 หน้า 9 ถึงหน้า 13 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2532 มีผลบังคับใช้วันที่ 10 มิถุนายน 2532

ปัจจุบัน สำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นส่วนงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น พ.ศ. 2558 โดยแบ่งออกเป็น 7 ฝ่าย ดังนี้
 1. สำนักงานสำนัก
 2. ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา
 3. ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
 4. ฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา
 5. ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี
 6. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา
 7. ฝ่ายบริหารหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการบริการระบบงานทะเบียนการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

พันธกิจ

 1. จัดการและให้บริการระบบรับเข้าศึกษาและระบบทะเบียนการศึกษา ประกอบด้วย งานทะเบียนประวัตินักศึกษา การบริหารหลักสูตร การลงทะเบียน การประมวลผลการศึกษา การตรวจสอบและรับรองการสำเร็จการศึกษา
 2. จัดการและให้บริการอาคารเรียนรวม
 3. ผลิตผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบงานทะเบียนการศึกษา
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการ

สมรรถนะหลัก

ความเชี่ยวชาญในการจัดการระบบรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษา การจัดการระบบงานทะเบียนการศึกษา และการบริการทะเบียนนักศึกษา

วัฒนธรรมองค์กร

บริการด้วยไมตรี เทคโนโลยีก้าวไกล สร้างสรรค์ความประทับใจ มุ่งมั่นในคุณภาพ

ค่านิยม

Reliable : เชื่อถือได้

Efficient : มีประสิทธิภาพ

Customer focused : ใส่ใจผู้รับบริการให้ได้รับความพึงพอใจ

On time : ตรงเวลา

Responsive : ตอบสนองทันการณ์

Disciplined : เคร่งครัดในวินัย

Systematic : เป็นระบบ

ข่าวและผลงานเด่น

End of content

Now viewing : 1 of 1