สำนักทะเบียนและประมวลผล

Registration Office

ผู้นำการบริการระบบงานทะเบียนการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

เข้าสู่เว็บไซต์

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีณัน บัณฑิตย์

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

อาจารย์ ดร. พฤษภ์ บุญมา
รองผู้อำนวยการ
pruet.b@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. รณชัย ปรารถนาผล
รองผู้อำนวยการ
053948262
ronachai.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย
รองผู้อำนวยการ
053 944144 # 122
phrut.s@cmu.ac.th