มช. เป็นอันดับ 350 ของโลก ด้านชื่อเสียงการเรียนการสอน (World Teaching Reputation) จากการจัดอันดับของ Round University Ranking (RUR) 2020

8 พฤษภาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

สำนักจัดอันดับ Round University Ranking (RUR) ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 โดยใช้ข้อมูลจากฐาน ISI (Web of Science) และมีตัวชี้วัดหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน (Teaching) 40% การวิจัย (Research) 40% ความเป็นนานาชาติ (International diversity) 10% และเสถียรภาพทางการเงิน (Financial Sustainability) 10%จากผลการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้คะแนนรวมอยู่ที่อันดับ 4 ของประเทศ อันดับที่ 12 ของอาเซียน และอันดับที่ 607 ของโลกทั้งนี้ ตัวชี้วัดย่อยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำคะแนนได้ดีที่สุด ได้แก่ อันดับที่ 350 ของโลก ด้านชื่อเสียงการเรียนการสอน (World Teaching Reputation) ซึ่งดีขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่อยู่ในอันดับที่ 361 ของโลก ส่วนในด้านชื่อเสียงด้านการวิจัย (World Research Reputation) อยู่ในอันดับที่ 501 ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่อยู่ในอันดับที่ 525 ของโลก

โดยภาพรวมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำคะแนนได้ดีขึ้น ทำให้สามารถขยับอันดับจากอันดับที่ 6 ของประเทศ คะแนนรวม 34.243 คะแนน เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศ คะแนนรวม 39.127 คะแนน ในปี 2020 นี้


สำหรับคะแนนย่อยในตัวชี้วัดต่างๆ เปรียบเทียบการจัดอันดับในปีนี้ (2020) กับปีที่ผ่านมา (2019) ปรากฎผลการจัดอันดับ ดังต่อไปนี้


แกลลอรี่