นักศึกษาภาควิชาภูมิศาสตร์ 5 รางวัลการนำเสนอทางวิชาการ

29 มกราคม 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

นักศึกษาภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับ 5 รางวัลจากการนำเสนอทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 12-13 มกราคม 2562 โดยมีคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ จำนวน 45 คน เข้าร่วมประชุม
1) รางวัลชนะเลิศ ภาคบรรยาย (Oral Presentation) สายภูมิศาสตร์มนุษย์ โดย นางสาวอนุตา ฐานะ จากงานวิจัยเรื่อง “สรรหา สวมใส่ สัญญะ: ว่าด้วยภูมิศาสตร์ของการบริโภคเสื้อผ้ามือสองที่เป็นมากกว่าเครื่องนุ่งห่ม

2) รางวัลชนะเลิศ ภาคบรรยาย (Oral Presentation) สายเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดย นายสิทธิณัฐ มนเทียรอาสน์ จากงานวิจัยเรื่อง “แบบจำลองเชิงคาดการณ์อาชญากรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่

3) รางวัลชนะเลิศ ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) สายเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดย นายพงศพัศ เกษพรหม จากงานวิจัยเรื่อง “แบบจำลองถดถอยถ่วงน้ำหนักเชิงภูมิศาสตร์สำหรับคาดการณ์ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5ไมครอน ในจังหวัดน่าน

4) รางวัลชมเชย ภาคบรรยาย (Oral Presentation) สายภูมิศาสตร์กายภาพ โดย นางสาวสิรินันท์ สมวงค์ จากงานวิจัยเรื่อง “ป่า คน ชุมชนดอย: แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟู

5) รางวัลชมเชย ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) สายภูมิศาสตร์มนุษย์
โดย นางสาวนัทญา อนุพงศ์พักตร์ จากงานวิจัยเรื่อง “การดำรงอยู่ของอาหารพื้นบ้านอาข่าในภาคเหนือของประเทศไทย (The existence of Ahka local food in Northern Thailand)”

นอกจากนี้ นางสาวพิรงค์รอง จำนงจิตรเจริญ ได้ร่วมนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) สายภูมิศาสตร์กายภาพ จากงานวิจัยเรื่อง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อปริมาณผลผลิตข้าว ในภาคเหนือของประเทศไทย อีกด้วย
...........................................................

แกลลอรี่