การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้เครื่องดับเพลิง 2563”

5 กุมภาพันธ์ 2563

คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยฝ่ายการพยาบาล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้เครื่องดับเพลิง 2563” ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 16.15 น. ภาคการบรรยาย ณ ห้อง RB 0305 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม และฝึกภาคปฏิบัติในบริเวณด้านข้างสนามฟุตบอลทิศตะวันตก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่พยาบาลและผู้ปฏิบัติงานภายในคณะแพทยศาสตร์ ในชั้นอาคารที่มีหน่วยงานให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย มีความรู้และทักษะการดับเพลิงและการใช้ถังดับเพลิงระงับเหตุไฟไหม้ได้ถูกต้อง