มช. อันดับที่ 3 ของประเทศ จากการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก

6 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับที่ 3 ของประเทศ จากการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก (Ranking Web of Universities) โดย webometrics.info รอบที่ 1 เดือนมกราคม ประจำปี พ.ศ.2562

       รองศาสตราจารย์ ดร. รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในด้านการปรับปรุงเว็บไซต์ตามเกณฑ์การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก Ranking Web of Universities โดยเว็บไซต์ webometrics.info สำหรับรอบที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ผลการจัดอันดับล่าสุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่อันดับ 3 ของประเทศ อันดับที่ 9 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันดับที่ 137 ของเอเชีย และอันดับที่ 691 ของโลก โดยสรุปผลการจัดอันดับ 5 ครั้งหลังสุดได้ตามตาราง


ตารางแสดงผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 ครั้งหลังสุดตารางแสดงผลการจัดอันดับ 10 อันดับแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2/2561


ตารางแสดงผลการจัดอันดับ 10 อันดับแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1/2562


เกณฑ์การวัดคะแนนรอบล่าสุด

          ในการดำเนินการที่ผ่านมา สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (www.cmu.ac.th) โดยได้ทำการพัฒนาใหม่ทั้งหมด ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในเข้าถึงเว็บไซต์คณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการมองเห็นข้อมูลจากภายนอก ทั้งนี้ทางสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมีแผนที่จะปรับปรุงในส่วนของ Openness โดยจะดำเนินการร่วมกับทางสำนักหอสมุดถึงแนวทางการพัฒนาต่อไป
 


ข้อมูลโดย : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
แกลลอรี่