บุคลากรสำนักหอสมุดคว้ารางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการระดับดีเด่น ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9

22 มกราคม 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

บุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการระดับดีเด่น ประเภทบรรยาย กลุ่มการบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และระดับชมเชย ประเภทบรรยาย กลุ่มการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (IT) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9 (The 9th PULINET National Conference : PULINET 2019) ภายใต้แนวคิด Together We Share จัดโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี 


ผลงานที่ได้รับรางวัลมี ดังนี้

1. รางวัลนำเสนอผลงานระดับดีเด่น ประเภทบรรยาย กลุ่มการบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ได้แก่ นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และหัวหน้างานห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ผลงานเรื่อง การเพิ่มสถิติการยืมหนังสือด้วยทฤษฎีการตลาดหางยาว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. รางวัลนำเสนอผลงานระดับชมเชย ประเภทบรรยาย กลุ่มการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (IT) ได้แก่ นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และนางสาวดวงฤทัย ณ ทุ่งฝาย ผลงานเรื่อง ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางบรรณุกรมของผลงานวิชาการจากฐานข้อมูลสากล สู่ฐานข้อมูลการใช้โปรแกรม DSpace ได้แบบอัตโนมัติ จากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ PULINET นั้น สำนักหอสมุดได้รับรางวัลระดับดีเด่น ตั้งแต่ครั้งแรกของการจัดงานในปี 2553 และได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน และในปีนี้มีผลงานวิชาการที่ได้รับคัดเลือกให้ไปนำเสนอในประเภทบรรยายและโปสเตอร์ รวมจำนวน 8 ผลงาน ประกอบด้วย

การนำเสนอผลงานประเภทบรรยาย
1. ผลงานเรื่อง ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางบรรณานุกรมของผลงานวิชาการจากฐานข้อมูลสากล (International Databases) สู่ฐานข้อมูลซึ่งใช้โปรแกรม DSpace ได้แบบอัตโนมัติ โดย นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ และนางสาวดวงฤทัย ณ ทุ่งฝาย ในกลุ่มการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม (IT)

2. ผลงานเรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้สถาบันในระบบคลังข้อมูลแบบกลุ่มเมฆ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นางสาวแพรวนภา ศรีวรรณตัน และนางสาวอรุณรัตน์ วงค์ฉายา ในกลุ่มการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม (IT)

3. ผลงานเรื่อง การเพิ่มสถิติการยืมหนังสือด้วยทฤษฎีการตลาดหางยาว โดย นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ ในกลุ่มการบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

4. ผลงานเรื่อง การพัฒนาการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศด้วยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps และ AIDA Model โดยนางสาวณิชารีย์ นพรัตน์ไกรลาศ ในกลุ่มการบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

5. ผลงานเรื่อง Pharmacy Journal Index: ฐานข้อมูลสืบค้นวารสารวิชาการสาขาเภสัชศาสตร์เพื่อบริการสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นางอรกัญญา เมธา ในกลุ่มการบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

6. ผลงานเรื่อง “Online Article Service & Tracking System” ระบบบริการคำขอบทความอิเล็กทรอนิกส์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นางอรพรรณ การคนซื่อ นางสาวอุทุมพร มณีวรรณ์ นายภูเบศ ปาโมกข์เกษม นางเกษวรา อินทรฉิม นางสาวสุรีวรรณ จันทร์สว่าง และนายเอกสิทธิ์ ปัญญามี ในกลุ่มการบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

7. ผลงานเรื่อง การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการเข้าถึงผู้ใช้บริการห้องสมุด โดย นางชมพูนุช สราวุเดชา นายเสรี คำเปลี่ยน และนางสาวสุภาลัย สิงคะตา ในกลุ่มการบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

การนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์
8. ผลงานเรื่อง การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และการแบ่งปัน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นางสดศรี กันทะอินทร์ และนางสาวเรณุกา สันธิ ในกลุ่มการบริหารองค์กร การจัดการความรู้ (KM)

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9 (The 9th PULINET National Conference : PULINET 2019) เป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิชาการะดับประเทศด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา อาจารย์ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จากทั่วประเทศ จำนวนกว่า 300 คน มีผู้นำเสนอผลงานวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 111 ผลงาน