การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การอ่านและแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างง่ายสำหรับพยาบาล

5 กุมภาพันธ์ 2563

คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการดำเนินการบริการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศกลุ่มโรคหัวใจ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การอ่านและแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างง่ายสำหรับพยาบาล ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 6 – วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้พยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤต และกึ่งวิกฤต โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวน 60 คน มีความรู้ความสามารถในการอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจเบื้องต้น และมีสมรรถนะและให้การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังวะได้อย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลให้เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพ