นักวิจัยจากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทย์ฯ มช. คว้ารางวัล 2019 TRF-OHEC-Scopus Researcher Award สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ในสาขา Biological & Life Sciences ในงานประชุม นักวิจัยรุ่นใหม่ พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 18

22 มกราคม 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิรินาฎ คำฟู จากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT Center) และ อาจารย์ประจำ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัล 2019 TRF-OHEC-Scopus Researcher Award สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ในสาขา Biological & Life Sciences จากผลงานวิจัย เรื่อง “การศึกษาถึงพยาธิสรีรวิทยาของการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวซึ่งถูกเหนี่ยวนำจากภาวะเหล็กเกินในผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย” ในงานประชุม นักวิจัยรุ่นใหม่ พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 18 จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 9-11 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ รีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท หัวหิน ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล โดยผลงานวิจัยนี้ มี ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ และ ศ.ดร. ทพญ. สิริพร ฉัตรทิพากร นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย โดยที่งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาทั้งในระดับเซลล์และในสัตว์ ซึ่งจากผลการทดลองพบว่าช่องทางผ่านของแคลเซียมชนิดทีเป็นช่องทางหลักของการขนส่งเหล็กเข้าสู่หัวใจเมื่อมีภาวะเหล็กเกินเกิดขึ้น ซึ่งพบว่าเมื่อให้การรักษาด้วยยาที่ทำหน้าที่ยับยั้งช่องทางผ่านของแคลเซียมชนิดทีแล้วพบว่าสามารถช่วยลดภาวะเหล็กเกินในกระแสเลือด ลดเหล็กสะสมในเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งส่งผลทำให้การทำงานของหัวใจกลับสู่ภาวะปกติได้ในหนูทดลองที่เป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียและมีภาวะเหล็กเกิน โดยประสิทธิภาพการรักษาได้ผลดีเทียบเท่ากับการให้ยาขับเหล็กที่ใช้ในปัจจุบัน นอกเหนือจากนี้ การให้ยาขับเหล็กร่วมกับยายับยั้งช่องทางผ่านของแคลเซียมชนิดทียังให้ประสิทธิภาพการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวเมื่อมีภาวะเหล็กเกินดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการให้ยาชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงอย่างเดียว