CMU 21st Century Learning Day 2018

24 ธันวาคม 2561

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน CMU 21st Century Learning Day 2018 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมภายในงานก็จะมี การมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ การบรรยายหัวข้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้อยู่ในศตวรรษที่ 21 แล้วหรือยัง โดย ดร.อานันท์ สีห์พิทักษเกียรติ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ และการนำเสนอและการเสวนา โดยอาจารย์ที่ได้รับรางวัลต้นแบบการเรียนรู้ดีเด่น รองศาสตราจารย์ พัชรี วรกิจพูนผล อาจารย์ ดร.มณิษวาส จินตพิทักษ์ และอาจารย์ อาทิตย์ อินยง มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 100 ท่าน ข้อมูลโดย : ITSC CMU
แกลลอรี่