“ขยายเวลา” เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

3 มิถุนายน 2563

คณะการสื่อสารมวลชน

     ขอเชิญศิษย์เก่าคณะการสื่อสารมวลชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าคณะการสื่อสารมวลชน หรือศิษย์เก่าภาควิชาการสื่อสารมวลชนคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมพิจารณาคัดเลือกเป็น “ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563” โดยผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถดูรายละเอียดได้ที่ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 และสามารถเสนอชื่อในแบบฟอร์มออนไลน์ https://forms.gle/g2YBXtwERaiaDEP17

 
     หมายเหตุ
     1. กำหนดส่งประวัติและผลงาน ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2563
     2. ติดต่อประสานงานและสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ที่ นางสาวฮาวา ชายยิ๊ด หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน 
         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5394 2703 ต่อ 134, 155 หรือ 08 5852 5400
โทรสาร 0 5394 2703 ต่อ 197
     3. การรับรางวัล ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน จะได้เข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณและรับรางวัลโล่เกียรติยศ ในพิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน 

แกลลอรี่