มช. จับมือ บริษัท พาวเวอร์ เน็คซ์ จำกัด ผุด โครงการมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และระบบโครงข่ายสถานีชาร์จแบบสลับแบตเตอรี่ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

26 พฤษภาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

              ศาสตราจารย์คลินิก นพ. นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ คุณพุทธพงศ์ สมใจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาวเวอร์ เน็คซ์ จำกัด พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรพจน์ เสรีรัฐ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ และคุณพิเชษฐ์ ดุจวรรณ ผู้จัดการโครงการ บริษัท พาวเวอร์ เน็คซ์ จำกัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และระบบโครงข่ายสถานีชาร์จแบบสลับแบตเตอรี่ภายใน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาการให้บริการมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและระบบโครงข่ายสถานีชาร์จแบบสลับแบตเตอรี่ เพื่อลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ การลดมลภาวะโลกร้อน ลดการใช้พลังงานน้ำมัน ลดฝุ่นละออง PM 2.5 ลดมลภาวะทางเสียง ลดอุบัติเหตุ รวมทั้งการศึกษาและพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยรวมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยาน วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้อง 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
              ศาสตราจารย์คลินิก นพ. นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวว่า “ความร่วมมือกับบริษัท พาวเวอร์ เน็คซ์ จำกัด ในวันนี้ นอกจากจะเป็นความร่วมมือที่สนับสนุนการดำเนินงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้ศึกษาเรียนรู้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ และสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบสลับแบตเตอรี่ รวมถึงระบบการให้บริการและการบริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงโครงข่าย แพลตฟอร์มพลังงาน รวมถึงการฝึกงานและปฏิบัติงานจริง ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเพื่อสร้างระบบนิเวศ (ecosystem) ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ เป็นหน่วยงานหลักรองรับกิจกรรมความร่วมมือ และเป็นกลไกที่เข้มแข็งในการผลักดันการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้”
             ด้านนายพุทธพงศ์ สมใจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาวเวอร์ เน็คซ์ จำกัดได้กล่าวเสริมว่า “ โครงการความร่วมมือในครั้งนี้ จะทำให้เกิดการใช้งานและร่วมลงมือปฏิบัติจริง การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน บริษัท บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสังคมโดยรอบ และนำพามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นผู้นำด้านการเป็น Green University ในอนาคต”

รายละเอียดข่าว : กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
แกลลอรี่