นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561

16 มกราคม 2562

ศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 จำนวน 24 ราย โดยจะเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. นายแพทย์วิเชษฐ บุณยปรีดี
คณะแพทยศาสตร์ รหัสนักศึกษา 085092
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริการสังคม


2. รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธงชัย
คณะพยาบาลศาสตร์ รหัสนักศึกษา 107913
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาวิชาการ

3. นายรัตน์ ปาละพงศ์
คณะศึกษาศาสตร์ รหัสนักศึกษา 122492
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริการสังคม

4. เภสัชกร ดร. พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์
คณะเภสัชศาสตร์ รหัสนักศึกษา 127219
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริการสังคม

5. นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รหัสนักศึกษา 154211
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริหารองค์กร

6. ศาสตราจารย์ ดร. อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
คณะพยาบาลศาสตร์ รหัสนักศึกษา 157963
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาวิชาการ

7. นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร
คณะเกษตรศาสตร์ รหัสนักศึกษา 158048
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริหารราชการ

8. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ
คณะวิทยาศาสตร์ รหัสนักศึกษา 165135
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริหารราชการ

9. ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร รหัสนักศึกษา 188034
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริหารราชการ

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี
คณะเทคนิคการแพทย์ รหัสนักศึกษา 197640
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริหารองค์กรการศึกษา

11. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รหัสนักศึกษา 2104169
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริหารราชการ

12. นายพรอุดม โชติมโนธรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รหัสนักศึกษา 2106060
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริหารธุรกิจ

13. นายคนอง ศักดิ์เพ็ชร์
คณะวิทยาศาสตร์ รหัสนักศึกษา 2205014
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริหารองค์กร

14. นางสาวนราทิพย์ รัตตประดิษฐ์
คณะมนุษยศาสตร์ รหัสนักศึกษา 2301095
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริหารองค์กร

15. นางจินตนา จิตรสกุล
คณะบริหารธุรกิจ รหัสนักศึกษา 2304007
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริหารธุรกิจ

16. นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล
คณะแพทยศาสตร์ รหัสนักศึกษา 2307017
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริหารราชการ

17. ทันตแพทย์ ดร. วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ รหัสนักศึกษา 2309041
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริการสังคม

18. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. สิทธิชัย วนจันทรรักษ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ รหัสนักศึกษา 2509031
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริการสังคม
19. นางศศิวิมล อยู่คงแก้ว
คณะการสื่อสารมวลชน รหัสนักศึกษา 2601281
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริการสังคม

20. นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รหัสนักศึกษา 2606201
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริหารองค์กร

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม
คณะวิจิตรศิลป์ รหัสนักศึกษา 2703014
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

22. นางพิกุล ศรีมหันต์
คณะเศรษฐศาสตร์ รหัสนักศึกษา 3004461
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริหารองค์กร

23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ
คณะวิจิตรศิลป์ รหัสนักศึกษา 3203045
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

24. พันตำรวจโทหญิง จรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์
คณะนิติศาสตร์ รหัสนักศึกษา 3604248
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริการสังคม