การประชุม The 6th NRCT - IFS –PERCH – CIC Workshop : ASEAN Research and Innovation Initiatives

20 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


 รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม The 6th NRCT - IFS –PERCH – CIC Workshop : ASEAN Research and Innovation Initiatives มีวัตถุประสงค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์และแนวโน้มการวิจัยใหม่ในทางเคมี ยา อาหารและวิทยาศาสตร์การเกษตรรวมทั้งสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วมจากประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมาร์ ไต้หวัน และไทยจะร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการนำเสนอผ่านโปสเตอร์ ณ ห้องประชุมทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
 
แกลลอรี่