โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ด้านการบริหารและการจัดการหลักสูตรประจำปี 2562

13 มีนาคม 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ด้านการบริหารและการจัดการหลักสูตรประจำปี 2562 หลักสูตรที่ 1 แนวคิดการศึกษาที่เน้ผลการเรียนรู้แบบ OBE : Outcome – Base Education รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม โรงแรมแคนทารีฮิลล์
 
แกลลอรี่