ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการออนไลน์ (e-Services)

1 เมษายน 2563

สำนักหอสมุด

               ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการออนไลน์ (e-Services) เข้าใช้บริการได้ที่ http://library.ams.cmu.ac.th/e-services.php รองรับทุก Device และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
แนวทางการให้บริการห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 13 เมษายน 2563 ดังนี้

               1. ห้องสมุดจัดบริการยืมหนังสือออนไลน์ โดยผู้ใช้บริการกรอกแบบฟอร์ม ได้ที่ https://bit.ly/33FQIQc และสามารถมารับหนังสือตามวันเวลาที่ผู้ใช้บริการกำหนด ได้ที่บริเวณด้านหน้าห้องสมุดพร้อมทั้งตรวจสอบสถานะการยืมหนังสือ ได้ที่ https://bit.ly/3bsgwSK
               2. บริการตอบคำถามผ่าน AMS Line official (Id Line: @360btjbb) และ Facebook AMSlibCMU
               3. บริการสืบค้นพร้อมส่งบทความฉบับเต็ม (Article request service) https://goo.gl/Sqhu7Z
               4. บริการ e-Books for Faculty of Associated Medical Sciences https://www.galepages.com/thcmu/ams
               5. บริการสนับสนุนการวิจัย
               6. บริการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการผ่านโปรแกรม Turnitin https://www.turnitin.com
               7. บริการตรวจสอบคุณภาพวารสารเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ http://shorturl.at/dgxBW
               8. บริการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์ http://shorturl.at/adouD

               สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 539 35071 หรือ facebook: AMSlibCMU หรือ Line ID: @360btjbb หรือ e-mail: amslibref@gmail.com

แกลลอรี่