ประกาศงดจัดกิจกรรมของนักศึกษาในที่โล่งแจ้งสืบเนื่องจากสถานการณ์หมอกควัน

14 มีนาคม 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเขียงใหม่ เรื่อง งดจัดกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในที่โล่งแจ้งสืบเนื่องจากสถานการณ์หมอกควัน ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยให้งดการเรียบการสอนระหว่างวันที่ 14 - 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ ของดการใช้หรีอให้บริการในพื้นที่โล่งแจ้งที่สุ่มเสี่ยงต่อหมอกควัน นั้น

เพี่อให้การดำเนินกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและลดผลกระทบต่อสุขภาพของนักศึกษา และบุคลากร จ้งให้งดจัดกิจกรรมนักศึกษาในพื้นที่โล่งแจ้ง ดั้งแต่บัดนึ้เป็นต้นไป ทั้งนี้ จนกว่าสถานการณ์ปัญหาหมอกควันจะคลี่คลาย
ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2562 
แกลลอรี่