พิธีลงเสาเอก อาคารศูนย์การแพทย์หริภุญชัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6 กันยายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีลงเสาเอกโครงการก่อสร้างศูนย์บริการการแพทย์หริภุญชัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคาร A B C D โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธีฯ ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2563 

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์หริภุญชัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นอาคารขนาด 4 ขั้น จำนวน 4 อาคาร เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการรักษาโรคเฉพาะทางในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในการบริการสุขภาพทางเลือกใหม่ และเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ และพัฒนาทักษะของบุคลากรทางการแพทย์ โดยได้รับงบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 300 ล้านบาท
แกลลอรี่