มช. มอบรางวัลช้างทองคำ และโล่ประกาศเกียรติคุณ ในวันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้งมหาวิทยาลัย

22 มกราคม 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบรางวัลช้างทองคำ ประจำปี 2561 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ศาสตราจารย์” ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ และได้รับแต่งตั้งในปีการศึกษา 2561 มอบกิตติบัตรแก่ผู้บริหาร ที่ครบวาระ ประจำปี 2561 มอบรางวัลกองทุนอธิการบดี ประจำปี 2561 และมอบรางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้งมหาวิทยาลัย วันที่ 24 มกราคม 2562 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐและเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือ ให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง โดยได้เปิดการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2507 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2508 นับตั้งแต่นั้นมามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงกำหนดให้วันที่ 24 มกราคม เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจัดพิธีทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นประจำทุกปี

สำหรับในปี 2562 นี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ในวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 08.09 – 11.30 น. ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ พิธีบวงสรวงพระภูมิ พิธีสักการะ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล (ณ หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นมีพิธีมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2561 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ศาสตราจารย์” ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ และได้รับแต่งตั้งในปีการศึกษา 2561 พิธีมอบกิตติบัตรแก่ผู้บริหารที่ครบวาระ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและประกาศเกียรติคุณที่ทุกท่านได้เสียสละเวลาและแรงกาย ทุ่มเท สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ในการบริหารงานของส่วนงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ได้กำหนดไว้ พิธีมอบรางวัลกองทุนอธิการบดี ประจำปี 2561 และพิธีมอบรางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก ประจำปี การศึกษา 2561 ทั้งนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในด้านการเรียนการสอนด้านการวิจัย ด้านกิจการนักศึกษาและด้านการบริหารงานทั่วไป เป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ยกย่อง และประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์วิจัยยอดเยี่ยมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา อาจารย์ดีเด่น นักวิจัยดีเด่น นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นและผู้ปฏิบัติงานดีเด่น โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานและมอบรางวัลดังกล่าว

รางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 จากกองทุนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ตำแหน่งรองอธิการบดี สังกัด คณะแพทยศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ ตำแหน่งคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี พ.ศ. 2561

อาจารย์นักวิจัยยอดเยี่ยมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สวนใต้ คณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา ได้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ณรงค์ มณีทอน คณะแพทยศาสตร์

อาจารย์ดีเด่น

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ชายชาญ โพธิรัตน์ คณะแพทยศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารึก สิงหปรีชา คณะเศรษฐศาสตร์

นักวิจัยดีเด่น

สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เริงชัย ตันสุชาติ คณะเศรษฐศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.มุกดา ภัทราวราพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา คำรินทร์ คณะแพทยศาสตร์

นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น

สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์ ดร.วรพล ยะมะกะ คณะเศรษฐศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูรภัทร์ อินทรีย์สังวร คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ อาจารย์ ดร.อักษรา ทองประชุม คณะสาธารณสุขศาสตร์

นักเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่น

สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่นที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ทพ.ดร.ปฐวี คงขุนเทียน คณะทันตแพทยศาสตร์
สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่นที่มีผลกระทบทางนโยบายสาธารณะ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น

กลุ่มบริหาร ได้แก่ นายพร พรมมหาราช คณะวิทยาศาสตร์
กลุ่มนวัตกรรม ได้แก่ นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ สำนักหอสมุด
กลุ่มบริการ ได้แก่ นางดาเรศ เงาเดช คณะเศรษฐศาสตร์

คณาจารย์ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2561

1. ศาสตราจารย์ ดร.นคร ทิพยาวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. ศาสตราจารย์ พญ.เกษรา พัฒนพิฑูรย์ คณะแพทยศาสตร์
3. ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ไชยทิพย์ คณะเศรษฐศาสตร์

คณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์(เชี่ยวชาญพิเศษ) ในปี พ.ศ. 2561

ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.สิริพร ฉัตรทิพยากร คณะทันตแพทยศาสตร์