ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ เปิดให้บริการออนไลน์

1 เมษายน 2563

สำนักหอสมุด

              ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ เปิดให้บริการออนไลน์ในช่วงห้องสมุดปิดบริการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงของการได้รับเชื้อโรค Covid-19 ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการผ่านออนไลน์ เพียงสแกน QR code ในแต่ละบริการ ดังนี้ 

              1. บริการขอยืมหนังสือผ่านออนไลน์
              2. บริการฝึกอบรมและแนะนำการสืบค้น "45 Munites with Librarian เพื่อการรู้สารสนเทศและการส่งเสริมการวิจัย" ผ่านอออนไลน์
              3.บริการฐานข้อมูลเฉพาะของห้องสมุดคณะเภสัชศาสาตร์ Pharmacy Clipping, Pharmacy Term paper, Pharmacy Research, Pharmacy Theses
             4. บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ e-Databases
             5. บริการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ Turnitin
             6. บริการตอบคำถามผ่าน Facebook fanpage (Messenger)
             สอบถามเพิ่มเติม โทร. 089 266 1608 หรือ 089 194 3345 หรือ https://www.facebook.com/pharmacylibcmu หรือ e-mail: pharlibcmu4328@gmail.com

แกลลอรี่