การอบรมเรื่อง “จริยธรรมวิชาชีพการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาล สำหรับ PN & Helper”

12 กุมภาพันธ์ 2563

คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลจัดการอบรมเรื่อง “จริยธรรมวิชาชีพการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาล สำหรับ PN & Helper” รุ่นที่ 1 ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 -16.00 น. รุ่นที่ 2 ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารสุจิณโณ ห้อง 153 เพื่อให้ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานช่วยการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล จำนวน 240 คน ได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลและสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดจริยธรรมวิชาชีพไปใช้ในการปฏิบัติงาน