ประกาศเลื่อนวันจัดงานคอนเสิร์ตนกเฟสติวัล ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562

27 กุมภาพันธ์ 2563

คณะการสื่อสารมวลชน

     ตามที่สโมสรนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จักได้จัดงานคอนเสิร์ตนกเฟสติวัล ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 16:30 - 22:00 น. ณ ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นการทั่วไปแล้ว นั้น

     จากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เกิดขึ้นใน 35 ประเทศทั่วโลก โดยสถานการณ์ในประเทศไทยมีการแพร่ระบาดในระยะที่ 2 ต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเข้าสู่ระยะที่ 3 ซึ่งเป็นการระบาดในวงกว้างในประเทศ อีกทั้งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นโรคอันตราย ลำดับที่ 14 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะนำว่าการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มากเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคนี้ ประกอบกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อที่ 7 ให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการชุมนุมนักศึกษาหรือบุคลากรในสังกัดกระทรวงฯ เป็นจำนวนมาก

     ในการนี้สโมสรนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมได้มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อช่วยป้องกัน ควบคุมและลดการแพร่กระจายของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่อาจเข้าสู่ระยะที่ 3 สิ่งสำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง จึงขอประกาศเลื่อนการจัดงานคอนเสิร์ตนกเฟสติวัล ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะที่ปลอดภัย

     สโมสรนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน ขออภัยเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ที่ท่านอาจได้รับผลกระทบจากการเลื่อนการจัดกิจกรรมนี้ออกไป โดยการให้ความร่วมมือดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมเพื่อให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยดี และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมมาโดยตลอด สำหรับวัน เวลาและสถานที่จัดงานใหม่จักได้แจ้งให้ท่านทราบต่อไป

     คณะกรรมการจัดงานคอนเสิร์ตนกเฟสติวัล ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562
     สโมสรนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่