โครงการพัฒนาองค์กร (OD) เรื่อง “2020 IWISH : OKRs งานศัลย์”

12 กุมภาพันธ์ 2563

คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ จัดการพัฒนาองค์กร (OD) เรื่อง “2020 IWISH : OKRs งานศัลย์” รุ่นที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.40 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเก๊าไม้ ล้านนา รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ เพื่อให้หัวหน้างานฯ ผู้ตรวจการ หัวหน้าหอผู้ป่วย กรรมการ และเจ้าหน้าที่พยาบาลงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ จำนวน 90 คน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิด 2020 IWISH: OKRs สามารถกำหนด OKRs c และมีโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้จะมีการอบรมอีกสองรุ่น ๆ ละ 90 คน ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 และวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วย