พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การสอนภาษาจีนร่วมสมัย ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล

17 พฤศจิกายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามและกล่าวแสดงความยินดี ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การสอนภาษาจีนร่วมสมัย ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยยูนานนอร์มอล ในการร่วมก่อตั้งสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อดำเนินงาน ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน ภาษาจีนและการเผยแพร่วัฒนธรรมจีน มาเป็นระยะเวลากว่า 16 ปี และในปีการศึกษา 2565 นี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความยินดีที่จะร่วมพัฒนา บุคลากรด้านการศึกษาภาษาจีน ในประเทศไทยและจีน ผ่านการจัดตั้งหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนร่วมสมัย โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญด้านภาษาจีน และสามารถพัฒนารูปแบบการสอน ให้มีคุณภาพ โดยการบูรณาการนวัตกรรม และเทคโนโลยีกับการสอนภาษาจีน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว จะตอบสนองความต้องการบุคลากรทางการศึกษา ที่มีทักษะการสอนภาษาจีน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ของไทยและจีน และส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนสืบไป ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 3 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ภาพประกอบข่าว : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC)
รายละเอียดประกอบข่าว : กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
 
แกลลอรี่