การฝึกอบรม เรื่อง Train The Trainer เกี่ยวกับเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มช.

13 มีนาคม 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม เรื่อง Train The Trainer เกี่ยวกับเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการดำเนินงานของกองทุนฯ ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2562
 
แกลลอรี่