เชิญร่วมเวทีเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “New Normal ความปรกติใหม่ในโลกใบเดิม”

3 มิถุนายน 2563

คณะการสื่อสารมวลชน

     สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมเวทีเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “New Normal ความปรกติใหม่ในโลกใบเดิม” ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 11.30 น. เพื่อเป็นการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมในประเด็นที่อยู่ในความสนใจในสถานการณ์ปัจจุบัน

     ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผศ.ดร.จารึก สิงหปรีชา รองคณบดีคณะคณะเศรษฐศาสตร์ และ ผศ.คมสัน ธีรภาพวงศ์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี คุณธีรภาพ เป็งจันทร์ และคุณชาลิณีย์ ธรรมโม เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

     ผู้สนใจ สามารถรับชมการเสวนาผ่าน Facebook Live ทางแฟนเพจ FM100 เสียงสื่อสารมวลชน หรือรับฟังทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 และ http://www.fm100cmu.com/


     FM100 CITY RADIO สาระความรู้ สู่ชุมชนเมือง

แกลลอรี่