รับสมัครบัณฑิตเข้าศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

12 พฤศจิกายน 2563

คณะการสื่อสารมวลชน

     เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

     หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ

     กลุ่มวิชาเอก
     - การสื่อสารศึกษา แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
     - การสื่อสารการตลาด แบบ 3 (แผน ข) ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์

     หลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ แบบ
     1.1 by Thesis ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-ศุกร์
     2.1 Coursework+Thesis ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-ศุกร์


     สมัครเข้าศึกษาทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ > https://www.grad.cmu.ac.th/grad_wp2/
     ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึง 25 เมษายน 2564


     ดูข้อมูลหลักสูตร
     -หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต > https://cmu.to/IdFcL
     -หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต > https://cmu.to/-GGI-


      สอบถามเพิ่มเติม
      facebook page: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      อีเมล masscomm@cmu.ac.th
      โทร 0 5394 2703 ต่อ 111

     -------------------------------------------------------------------------------
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกาศให้ทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา : ทุนอธิการบดี (Presidential Scholarship) ดูรายละเอียด คลิก https://cmu.to/4MHiS
     -------------------------------------------------------------------------------


      สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
      WE Communicate, WE Create, WE Share
แกลลอรี่