ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

28 กุมภาพันธ์ 2563

คณะการสื่อสารมวลชน

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศและในประเทศไทย คณะการสื่อสารมวลชนตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว และเพื่อความปลอดภัยของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จึงเห็นสมควรดำเนินการตามมาตรการที่สอดรับกับมาตรการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนี้

กรณีที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปต่างประเทศ
1. ให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา หลีกเลี่ยงการเดินทางหรือ transit ไปยังประเทศและ เขตบริหารพิเศษที่มีความเสี่ยงหรือมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ
    1.1 หากจำเป็นต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สามารถยกเลิกได้ (เช่น เป็นการไปราชการหรือได้รับการสนับสนุนจากคณะ) ให้ทำหนังสือชี้แจงความจำเป็นของการเดินทาง หลังกลับมาให้หยุดงาน/เรียน และแยกตัวเอง (self-quarantine) 14 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา
    1.2 หากเดินทางไปด้วยเหตุอื่น ให้ทำหนังสือชี้แจงความจำเป็นของการเดินทาง หลังกลับมาให้ลงทะเบียนเป็นผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงกับคณะโดยทันที และให้หยุดงาน/เรียน และแยกตัวเอง (self-quarantine) 14 วัน โดยใช้วันลา
2. อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่เดินทางกลับมาจากประเทศและเขตบริหารพิเศษ ตามข้อ 1 ต้องเข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อคัดกรองโรค
    2.1. กรณีที่พบว่ามีไข้หรือมีอาการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
    2.2. กรณีที่พบว่าไม่มีไข้ หรือไม่มีอาการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคให้สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิดอาจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้ระบบการเรียนการสอนและการประชุมออนไลน์แทน

กรณีทั่วไป
1. อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่มีไข้ หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ และพบว่า มีความเสี่ยงโดยการใกล้ชิดหรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติจากประเทศที่มีความเสี่ยง หรือกับบุคคลที่มีความเสี่ยง ให้รีบไปพบแพทย์ พร้อมทั้งแจ้งประวัติ
2. ให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ดูแลสุขภาพส่วนบุคคลด้วยการหมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ สวมใส่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
3. ให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการชุมนุมนักศึกษาหรือบุคลากรเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ คณะได้มีมาตรการด้านสุขอนามัยเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้
1. เพิ่มการดูแลสุขอนามัยด้านสถานที่ ทำความสะอาดจุดที่สัมผัสบ่อยและเสี่ยงต่อการสะสมของเชื้อโรค อาทิ โต๊ะเรียน มือจับประตู ลิฟต์ ไมโครโฟน คีย์บอร์ดและเมาส์คอมพิวเตอร์ในชั้นเรียนและห้องปฏิบัติการ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
2. จัดให้มีบริการแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อโรคที่ได้มาตรฐาน บริเวณจุดที่มีการเข้า - ออกอาคาร หน้าลิฟต์ ห้องประชุม
3. สำรวจรายชื่อนักศึกษาและบุคลากรที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อใน 1 เดือนที่ผ่านมา เพื่อปฏิบัติตามประกาศของคณะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
แกลลอรี่