โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ “จิตอาสาสร้างฝายมีชีวิต”

10 เมษายน 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมนักศึกษาโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ “จิตอาสาสร้างฝายมีชีวิต” บริเวณต้นน้ำ อ่างเก็บน้ำตาดชมพู มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อปฏิบัติตนตามแนวพระราโชบายของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิชิราลงกรณ์ บดินทร เทพยวรางกูร ที่ให้หน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ในทุกพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนโดยให้จัดโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และให้มีกิจกรรมจิตอาสาขึ้นในทุกจังหวัดของประเทศไทย ณ ต้นน้ำ อ่างเก็บน้ำตาดชมพู มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562
 
แกลลอรี่