ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าสื่อสารมวลชน เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563

2 มีนาคม 2563

คณะการสื่อสารมวลชน

     ขอเชิญศิษย์เก่าคณะการสื่อสารมวลชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าคณะการสื่อสารมวลชน หรือศิษย์เก่าภาควิชาการสื่อสารมวลชนคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมพิจารณาคัดเลือกเป็น “ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563” จำนวน 5 ด้าน ดังนี้

     1) ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน
     2) ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
     3) ด้านเป็นผู้มีคุณูปการต่อคณะ
     4) ด้านผลงานดีเด่น
     5) ด้านศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น

     > เสนอชื่อในแบบฟอร์มออนไลน์ https://forms.gle/g2YBXtwERaiaDEP17 ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2563
     > ดูข้อมูลเพิ่มเติม https://bit.ly/2PBIItx

     ผู้ที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน จะเข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณและรับรางวัลโล่เกียรติยศ ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง MCB 2301 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


     สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

แกลลอรี่