ก้าวใหม่ มช. รุกยุทธศาสตร์ด้านล้านนาสร้างสรรค์

28 มกราคม 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งเป้าที่จะเป็นผู้นำ และเป็นศูนย์กลางด้านองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมล้านนาเชิงสร้างสรรค์ พัฒนา ต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่สามารถสร้างคุณค่าเชิงวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงแหล่งข้อมูล

อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึง ยุทธศาสตร์เชิงรุกด้านล้านนาสร้างสรรค์ หรือ Creative Lanna ว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งเป็นผู้นำในการพัฒนาองค์ความรู้ล้านนาและการสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างจิตวิญญาณประจำถิ่น เพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการนำนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านล้านนาไปใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยได้กำหนดเป้าหมายกลยุทธ์ด้านล้านนาสร้างสรรค์ในอีก 4 ปี ข้างหน้าไว้ 4 กลยุทธ์หลัก คือ

1. การเป็นผู้นำและเป็นศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้ด้านล้านนา จะมีการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับด้านล้านนาศึกษา งานวิจัยต่างๆโดยเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงของแหล่งข้อมูล ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าช่วยสนับสนุน เป็นตัวขับเคลื่อนผลักดันให้เกิด Lanna.com ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพิ่มความเป็นศูนย์กลางและครอบคลุมสาระองค์ความรู้ล้านนาซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้

2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการเปิดสอนหลักสูตรล้านนาคดีศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาโท 2 ปี ดังนั้นเพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) รองรับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน และตอบสนองแผนงานธนาคาร หน่วยกิต มหาวิทยาลัยจะมีการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ตั้งแต่ 3-5 วัน 7 วัน หากผู้เรียนสนใจสามารถเรียนแล้วนำมาสะสมในระบบธนาคารหน่วยกิต หรือ Credit bank ซึ่งเป็นระบบที่สามารถทำการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย มาเก็บสะสมไว้ในธนาคารหน่วยกิต เพื่อที่จะนำไปใช้ต่อยอดจนเทียบเท่าระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรได้ ส่วนหลักสูตรระดับปริญญาโทจะยังคงไว้สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาด้านนี้อย่างจริงจัง

3. ด้านงานวิจัย ต้องนำความรู้ด้านล้านนามาต่อยอดสร้างงานวิจัยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่สำรวจชุมชนคัดเลือกผลงานเด่น และนำความรู้ที่ได้รับมาสร้างเป็นธุรกิจ ต้องมีการสร้างสภาพแวดล้อมแบบล้านนาสร้างสรรค์ โดยการก่อตั้งและจัดสร้างศูนย์ Creative Lanna Development Center เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในการพัฒนานวัตกรรม เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ คิด ค้นคว้า ฝึกอบรม ทดลอง แลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์และการจัดแสดง โดยเชื่อมโยงกับเครือข่าย องค์กร สถาบันทั้งระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งทางศูนย์ฯ จะช่วยประสานงานในด้านวิชาการและการต่อยอดธุรกิจ โดยมีหลักสูตรอยู่ตามคณะและ ส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. ต้องสร้างสภาพแวดล้อมล้านนาสร้างสรรค์ โดยจะมีการสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ระบบถนน เครื่องประดับถนน ป้าย ประตู รั้ว รวมถึงสตรีทเฟอร์นิเจอร์ กายภาพต่างๆ ทางสถาปัตยกรรมต้องมีการออกแบบให้มีความเป็นล้านนาและสอดคล้องกัน ซึ่งได้ดำเนินการไปบางส่วนแล้ว คาดว่าในอีก 4 ปีข้างหน้าจะครบสมบูรณ์

การดำเนินการยุทธศาสตร์ด้านล้านนาสร้างสรรค์จะประสบความสำเร็จได้ จะต้องมีการขับเคลื่อนให้เป็นไปตาม 4 หลักกลยุทธ์ ซึ่งทีมผู้ดำเนินงานเชื่อว่าในอีก 4 ปีข้างหน้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะมีความเข้มแข็งในเรื่องล้านนาสร้างสรรค์เพื่อให้เป็นจุดแข็งของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามแผนงานยุทธศาสตร์เชิงรุก.  
แกลลอรี่