คณะการสื่อสารมวลชนปิดทำการชั่วคราว

24 มีนาคม 2563

คณะการสื่อสารมวลชน

คณะการสื่อสารมวลชนปิดทำการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 2019 ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. ถึงวันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 24.00 น.


ข้อมูลติดต่อกรณีฉุกเฉิน

1) งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
นางปิยะวัน จันทราภานนท์
รักษาการแทนหัวหน้างานบริการการศึกษาฯ
โทรศัพท์ 06 1665 4650
อีเมล piyawan.chan@cmu.ac.th
อีเมล piyawanhuhu@hotmail.com
 
2) งานบริหารทั่วไป
นางสาววรรณา เกิดลาภ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ 08 8269 5980
อีเมล wanna.ke@cmu.ac.th
อีเมล wannakerdlap@hotmail.com
 
3) งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
นางถิรนันท์ ศิริเรือง
หัวหน้างานนโยบายและแผน
โทรศัพท์ 08 7175 7403
อีเมล tiranan.s@cmu.ac.th
อีเมล tiranan.2023@gmail.com
 
4) งานการเงิน การคลังและพัสดุ
นายชัชวาลย์ ใหม่จันทร์
หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ
โทรศัพท์ 08 8267 7206
อีเมล chatchwan.maijun@cmu.ac.th
อีเมล thekopnan55@hotmail.com
 
5) สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน (FM100)
นางสาวรัตนาภรณ์ สุวคนธ์
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
โทรศัพท์ 08 1288 0552
อีเมล rattanaporn.s@cmu.ac.th
อีเมล rattanapornfm100@yahoo.com
 
6) ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC)
นางสาวณิชนันทน์ กันชะนะ
ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร
โทรศัพท์ 09 8535 5592
อีเมล nidchanun.kan@cmu.ac.th
อีเมล rewrewnidchanun@gmail.com
 
7) ช่องทางออนไลน์
อีเมล masscomm@cmu.ac.th
facebook fanpage : https://www.facebook.com/FacultyOfMasscomm/ 

คณะขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

แกลลอรี่