เปิดโครงการฝึกอบรมการการใช้งานระบบ CMU MoU online

16 มิถุนายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิติพงษ์ยอดมงคล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการการใช้งานระบบ CMU MoU online ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานจากทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนางสาววรลักษณ์ สุธีรวรรธนา ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน เพื่อสร้างทักษะระบบการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการแบบออนไลน์ (CMU MoU Online) ซึ่งเป็นอีกระบบหนึ่งที่เป็นนวัตกรรมการทำงานในรูปของ Process Innovation ที่ช่วยปรับบทบาทเชิงรุกแนวใหม่และรองรับการเป็นกองดิจิทัลที่มุ่งการทำงานแบบ Smart Office และให้บริการแบบ Smart Service สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดทำ MoU ทั้งนี้ ผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตามและตรวจสอบการทำงานทุกขั้นตอนผ่านระบบออนไลน์ และที่สำคัญข้อมูลที่ได้จากระบบนี้จะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในเชิงนโยบายของผู้บริหาร และใช้ประโยชน์ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนสอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ณ ห้อง ILC_C207 อาคาร NLIC วิทยาลัยศิลป สื่อและเทคโนโลยี เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่