มช. ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเน้นออนไลน์ สู้ COVID-19 และ PM 2.5

19 มีนาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมรับมือสถานการณ์ฝุ่นควันและ COVID-19 ปรับรูปแบบการเรียนการสอน เน้นออนไลน์ทุกหลักสูตร เต็มรูปแบบ 1 เม.ย. นี้

จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีผู้ติดเชื้อโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้น ประกอบกับสถานการณ์หมอกควัน PM 2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่ มีค่าสูงเกินมาตรฐานและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความห่วงใยและตระหนักถึงสุขภาพพลานามัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และป้องกันสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน PM 2.5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วงที่ผ่านมาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มีการประชุมร่วมกับคณบดี หัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ รวมถึง ผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะมีการปรับเปลี่ยนมาใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ แทนการสอนแบบปกติ


ในช่วงตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 คณะ ส่วนงานต่างๆ จะได้มีการเตรียมความพร้อมระบบสนับสนุนและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ปัจจุบันมีโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์จำนวนมาก นักศึกษา อาจารย์ผู้สอนสามารถเลือกใช้แพลตฟอร์มที่สะดวกและเหมาะสมได้

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รวบรวมแนวทาง เครื่องมือ สื่อการจัดการสอน Online การใช้งานโปรแกรมต่างๆ รวมถึงการใช้งานโปรแกรม Zoom ซึ่ง นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถใช้งานได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   https://tlic.cmu.ac.th/goonline/   หรือ สแกน QR Code


สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0-5394-3866


ข้อมูลโดย : ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ https://tlic.cmu.ac.th/goonline/
แกลลอรี่