นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561

22 มกราคม 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 จำนวน 24 ราย โดยจะเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. นายแพทย์วิเชษฐ บุณยปรีดี
คณะแพทยศาสตร์ รหัสนักศึกษา 085092
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริการสังคม
ตำแหน่งปัจจุบัน : เกษียณอายุ

2. รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธงชัย
คณะพยาบาลศาสตร์ รหัสนักศึกษา 107913
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาวิชาการ
ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหารและดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการอบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. นายรัตน์ ปาละพงศ์
คณะศึกษาศาสตร์ รหัสนักศึกษา 122492
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริการสังคม
ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัทผึ้งน้อย เบเกอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ

4. เภสัชกร ดร. พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์
คณะเภสัชศาสตร์ รหัสนักศึกษา 127219
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริการสังคม
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการบริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด

5. นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รหัสนักศึกษา 154211
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริหารองค์กร
ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

6. ศาสตราจารย์ ดร. อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
คณะพยาบาลศาสตร์ รหัสนักศึกษา 157963
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาวิชาการ
ตำแหน่งปัจจุบัน : ศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7. นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร
คณะเกษตรศาสตร์ รหัสนักศึกษา 158048
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริหารราชการ
ตำแหน่งปัจจุบัน : ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

8. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ
คณะวิทยาศาสตร์ รหัสนักศึกษา 165135
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริหารราชการ
ตำแหน่งปัจจุบัน : อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

9. ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร รหัสนักศึกษา 188034
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริหารราชการ
ตำแหน่งปัจจุบัน : เกษียณอายุราชการ

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี
คณะเทคนิคการแพทย์ รหัสนักศึกษา 197640
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริหารองค์กรการศึกษา
ตำแหน่งปัจจุบัน : เกษียณอายุราชการ

11. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รหัสนักศึกษา 2104169
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริหารราชการ
ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

12. นายพรอุดม โชติมโนธรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รหัสนักศึกษา 2106060
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม มัลติคอน จำกัด

13. นายคนอง ศักดิ์เพ็ชร์
คณะวิทยาศาสตร์ รหัสนักศึกษา 2205014
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริหารองค์กร
ตำแหน่งปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโรงงาน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

14. นางสาวนราทิพย์ รัตตประดิษฐ์
คณะมนุษยศาสตร์ รหัสนักศึกษา 2301095
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริหารองค์กร
ตำแหน่งปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

15. นางจินตนา จิตรสกุล
คณะบริหารธุรกิจ รหัสนักศึกษา 2304007
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บจก.โตโยต้าริช

16. นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล
คณะแพทยศาสตร์ รหัสนักศึกษา 2307017
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริหารราชการ
ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์

17. ทันตแพทย์ ดร. วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ รหัสนักศึกษา 2309041
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริการสังคม
ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา

18. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. สิทธิชัย วนจันทรรักษ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ รหัสนักศึกษา 2509031
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริการสังคม
ตำแหน่งปัจจุบัน : รองศาสตราจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

19. นางศศิวิมล อยู่คงแก้ว
คณะการสื่อสารมวลชน รหัสนักศึกษา 2601281
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริการสังคม
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีแอร์แลนด์โปรดั๊กชั่น จำกัด

20. นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รหัสนักศึกษา 2606201
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริหารองค์กร
ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม
คณะวิจิตรศิลป์ รหัสนักศึกษา 2703014
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่งปัจจุบัน : รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

22. นางพิกุล ศรีมหันต์
คณะเศรษฐศาสตร์ รหัสนักศึกษา 3004461
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริหารองค์กร
ตำแหน่งปัจจุบัน : รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด SME Segment ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ
คณะวิจิตรศิลป์ รหัสนักศึกษา 3203045
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่งปัจจุบัน : คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

24. พันตำรวจโทหญิง จรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์
คณะนิติศาสตร์ รหัสนักศึกษา 3604248
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริการสังคม
ตำแหน่งปัจจุบัน : รองผู้กำกับการ (สอบสวน) ปฏิบัติราชการศูนย์พิทักษ์ เด็ก สตรี และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่