คณบดีสื่อสารฯ มช. – แม่โจ้ ร่วมลงนาม MOU สร้างความร่วมมือ 2 สถาบัน

10 มีนาคม 2563

คณะการสื่อสารมวลชน

     วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การพัฒนาโครงการบริการวิชาการ การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และกิจกรรมนักศึกษาและบุคลากรของสองสถาบันร่วมกัน ณ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์ ดร.พิมลพรรณ ไชยนันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล ผู้ช่วยคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลง

     นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ นำเจริญ รองคณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ กาณจนคงคา อาจารย์ ดร.อุดมลักขณ์ ธรรมปัญญา ผู้ช่วยคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร อาจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาการสื่อสารดิจิทัล อาจารย์วิชญา โคตรฐิติธรรม เลขานุการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาการสื่อสารดิจิทัล และอาจารย์ ดร.สุจิตรา แก้วสีมวล อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในครั้งนี้ด้วย


     สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

แกลลอรี่