โครงการคืนลมหายใจบริสุทธิ์ให้ชาวเชียงใหม่สัญจร พบพี่น้องชาวอำเภอสารภี

11 กุมภาพันธ์ 2562

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

          สถานการณ์ฝุ่นหมอกควันในเชียงใหม่ตอนนี้อาจจะดีขึ้นมาบ้างแต่เราก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้ เพราะยังไม่ได้เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างแท้จริง ประมาณเดือนมีนาคม เมษายน ของทุกปีเราจะเผชิญปัญหาฝุ่นหมอกควันที่ที่เกินมาตรฐานและส่งผลต่อสุขภาพ


           ศ. นพ. ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ หัวหน้าโครงการคืนลมหายใจบริสุทธิ์ให้ชาวเชียงใหม่ กล่าวว่าทางคณะทำงานคืนลมหายใจบริสุทธ์ให้ชาวเชียงใหม่ไม่ได้นิ่งนอนใจ จัดกิจกรรมคืนลมหายใจบริสุทธิ์ให้ชาวเชียงใหม่สัญจร พบพี่น้องชาวอำเภอสารภี ในหัวข้อเรื่อง “อันตรายของฝุ่นควันพิษ PM 2.5” ในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 50 ปี โรงพยาบาลสารภี โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ. นพ. ชายชาญ โพธิรัตน์ ภาควิทชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ บรรยายผลกระทบของปัญหาหมอกควันต่อสุขภาพของประชาชน รศ. ดร.พิศิษฐ์ สิงห์ใจ ภาควิชาฟิสิกส์ และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บรรยายเรื่องการดูแลรักษา และการใช้แอพลิเคชั่นเพื่อติดตามสภาพอากาศ และ ศ. นพ. ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ บรรยาย โครงการคืนลมหายใจบริสุทธิ์ให้ชาวเชียงใหม่

โครงการคืนลมหายใจบริสุทธิ์ให้ชาวเชียงใหม่สัญจร พบพี่น้องชาวอำเภอสารภี


          ชาวอำเภอสารภีงานนี้ไม่ควรพลาด เพราะท่านจะได้รับทั้งความรู้ การป้องกันตนเอง และตลอดจนตรวจสอบสภาวะฝุ่นหมอกควันได้ด้วยตนเอง



แกลลอรี่