การอบรม Service champion ครั้งที่ 2

5 กุมภาพันธ์ 2563

คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษเฉพาะทาง งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษเฉพาะทาง จัดการอบรม Service champion ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 6 – วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม153 ชั้น15 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากรงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษเฉพาะทาง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวน 25 คน มีบุคลิกภาพที่ดี มีทักษะการให้บริการที่มีคุณภาพที่มีมาตรฐานสากล ทั้งนี้จะมีการอบรมให้แก่บุคลากรอีก 25 คน เป็นรุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2563