ศูนย์สัตว์ทดลอง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ด้านพัสดุ)

29 มีนาคม 2562

ศูนย์สัตว์ทดลอง

ด้วยศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง E440009 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในด้านพัสดุ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
  2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด
  3. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง
  4. มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้น และตรงต่อเวลา
  5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  6. หากมีประสบการณ์การทำงานทางด้านพัสดุในสถาบันอุดมศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
  8. ต้องมีบุคคลค้ำประกันสัญญาจ้าง
  • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัคร และรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ศูนย์สัตว์ทดลอง http://www.lac.cmu.ac.th (ข่าวรับสมัครงาน) หรือขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ งานบุคคล ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.053-948634 หรือ E-mail: laccmu.hr@gmail.com ในวันและเวลาราชการ
ข้อมูลโดย : http://www.lac.cmu.ac.th/news_detail.php?id_news=106