การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562

24 เมษายน 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


คุณวีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562 เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เกี่ยวกับแนวนโยบายและแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมฯ ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562
 
แกลลอรี่