คณะนิติศาสตร์รับสมัครผู้เข้าฟังการถ่ายถอดการบรรยายวิชากฎหมาย จากสำนักฝึกอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ภาค 1 สมัยที่ 72 (ภาคค่ำ) ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

18 กุมภาพันธ์ 2562

คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์รับสมัครผู้เข้าฟังการถ่ายถอดการบรรยายวิชากฎหมาย จากสำนักฝึกอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ภาค 1 สมัยที่ 72 (ภาคค่ำ) ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.law.cmu.ac.th 

ข้อมูลโดย : http://www.law.cmu.ac.th/site/news-details/?news_id=31000