คณะการสื่อสารมวลชน ขยายเวลาปิดที่ทำการชั่วคราว ถึง 31 พ.ค. 63

30 เมษายน 2563

คณะการสื่อสารมวลชน

     คณะการสื่อสารมวลชน ขยายเวลาปิดที่ทำการชั่วคราวจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การปิดที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3


ข้อมูลติดต่อกรณีฉุกเฉิน

1) งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
นางปิยะวัน จันทราภานนท์
รักษาการแทนหัวหน้างานบริการการศึกษาฯ
โทรศัพท์ 06 1665 4650
อีเมล piyawan.chan@cmu.ac.th
อีเมล piyawanhuhu@hotmail.com

2) งานบริหารทั่วไป
นางสาววรรณา เกิดลาภ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ 08 8269 5980
อีเมล wanna.ke@cmu.ac.th
อีเมล wannakerdlap@hotmail.com

3) งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
นางถิรนันท์ ศิริเรือง
หัวหน้างานนโยบายและแผน
โทรศัพท์ 08 7175 7403
อีเมล tiranan.s@cmu.ac.th
อีเมล tiranan.2023@gmail.com

4) งานการเงิน การคลังและพัสดุ
นายชัชวาลย์ ใหม่จันทร์
หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ
โทรศัพท์ 08 8267 7206
อีเมล chatchwan.maijun@cmu.ac.th
อีเมล thekopnan55@hotmail.com

5) สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน (FM100)
นางสาวรัตนาภรณ์ สุวคนธ์
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
โทรศัพท์ 08 1288 0552
อีเมล rattanaporn.s@cmu.ac.th
อีเมล rattanapornfm100@yahoo.com

6) ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC)
นางสาวณิชนันทน์ กันชะนะ
ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร
โทรศัพท์ 09 8535 5592
อีเมล nidchanun.kan@cmu.ac.th
อีเมล rewrewnidchanun@gmail.com

7) ช่องทางออนไลน์
อีเมล : masscomm@cmu.ac.th
Inbox : https://www.facebook.com/FacultyOfMasscomm/ 


คณะขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
แกลลอรี่