ถาม-ตอบ Q&A มช. ร่วมใจสู้ภัย COVID-19

20 มีนาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

1. มีนักศึกษาติดเชื้อโควิด-19 ทำไมมหาวิทยาลัยยังไม่ปิด

ผู้เรียนที่เบื้องต้นตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นผู้เรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree Program) ซึ่งมีการเรียนการสอนออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ โดยไม่ใช่นักศึกษาในภาคเรียนปกติและมิได้พักอาศัยใมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพียงแต่เข้ามาพบอาจารย์ที่ปรึกษาช่วงสั้น ๆ เท่านั้น ทั้งนี้ภาควิชาที่เกี่ยวข้องได้ปิดทำการและทำความสะอาดฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ผู้เรียนคนดังกล่าวได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล สำหรับผู้เกี่ยวข้องใกล้ชิดได้แยกตัวเองเรียบร้อยแล้วตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาตามความเหมาะสมของธรรมชาติกระบวนวิชา โดยเน้นการเรียนการสอนออนไลน์เป็นหลัก เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 และจะดำเนินการปรับรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เต็มรูปแบบในวันที่ 1 เมษายน 2563


2. ถ้าสงสัยว่าอาจจะมีความเสี่ยงติดเชื้อ สามารถตรวจได้ที่ไหน

หากสงสัยว่าตนเองจะติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่

สามารถทำแบบคัดกรองความเสี่ยงการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจจากเชื้อโควิด-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ที่ https://w2.med.cmu.ac.th/opd/news/1377/ 

หรือแบบคัดกรองตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้ที่  http://sescimande.net/Self-Screening

        


3. แต่ละรายวิชาจะยังมีการสอบหรือไม่

นักศึกษาสามารถสอบถามได้ที่อาจารย์ประจำรายวิชา ซึ่งอาจารย์ผู้สอนอาจปรับเปลี่ยนวิธีการสอบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างอาจารย์และนักศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องชี้แจงให้นักศึกษาทราบและทำความเข้าใจร่วมกัน


4. การสอบที่นอกเหนือจากการสอบในรายวิชา ยังเปิดสอบอยู่หรือไม่ และติดต่อได้ที่ไหน

สามารถสอบถามได้ที่หน่วยงานที่จัดสอบ เช่น ด้านภาษา ติดต่อได้ที่ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.li.cmu.ac.th/ หรือสอบถามโทร.0-5394-3751 ถึง 3


5. การเรียนการสอนภาคฤดูร้อนมีอยู่หรือไม่

งดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน  ยกเว้นกรณีที่มีผลกระทบต่อการสำเร็จการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถสอบถามได้ที่อาจารย์ประจำรายวิชา ซึ่งมหาวิทยาลัยมีแนวทางให้ใช้การเรียนการสอนออนไลน์เป็นหลัก


6. การฝึกงาน/สหกิจศึกษา ยังทำได้หรือไม่

งดการฝึกงาน/สหกิจศึกษา หรือพิจารณาปรับเปลี่ยนระยะเวลาและรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมแทน โดยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ประจำรายวิชาหรืออาจารย์ที่ปรึกษา


7. ทำไมบางรายวิชาจึงเรียนออนไลน์ บางรายวิชายังต้องมาเรียนในชั้นเรียน

ในช่วงนี้จะมีบางวิชาที่สามารถทำการเรียนการสอนออนไลน์ได้ทันที อาจมีบางวิชาที่อยู่ในช่วงเตรียมระบบ จะมีการเรียนการสอนแบบปกติ แต่คณะจะต้องมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยตามแนวทางของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะสอนออนไลน์เต็มรูปแบบในวันที่ 1 เมษายน 2563


8. อาจารย์ผู้สอนเร่งสอนและสอบ ทำให้นักศึกษาเตรียมตัวไม่ทัน นักศึกษาควรทำอย่างไร

นักศึกษาสามารถขอคำปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ การจัดการสอบขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างอาจารย์และนักศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องชี้แจงให้นักศึกษาทราบและทำความเข้าใจร่วมกัน


9. การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยช่วงสถานการณ์โควิด-19

9.1 ระดับปริญญาตรี
สอบถามได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.0-5394-8914 ถึง 9 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/


9.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
สอบถามได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.0-5394-2405 ถึง 6 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.grad.cmu.ac.th/grad_wp2/


10. ติดตามข่าวสารเกี่ยวโควิด – 19 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ที่ไหน

สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ https://cmu.ac.th/th/articlegroup/3c8ab7ce-8228-43bd-aa91-e48b436c81b7


แกลลอรี่