สาขาวิชาพลศึกษา เปลี่ยนเรียนรู้และแข่งขันกีฬา กับคณาจารย์ และนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

28 มีนาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 คณาจารย์ และนักศึกาษา สาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ นำโดย อาจารย์ ดร.สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์ ร่วมกันให้การต้อนรับคณาจารย์ และนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 90 คน เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่าง 2 สถาบัน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ กล่าวต้อนรับ ณ อาคารพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่