การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้เครื่องดับเพลิง 2563”

12 กุมภาพันธ์ 2563

คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยฝ่ายการพยาบาล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้เครื่องดับเพลิง 2563” รุ่นที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 16.15 น. โดยภาคการบรรยาย ณ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม และฝึกภาคปฏิบัติในบริเวณด้านข้างสนามฟุตบอลทิศตะวันตก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่พยาบาลและผู้ปฏิบัติงานภายในคณะแพทยศาสตร์ ในชั้นอาคารที่มีหน่วยงานให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย จำนวน 140 คน มีความรู้และทักษะการดับเพลิงและการใช้ถังดับเพลิงระงับเหตุไฟไหม้ได้ถูกต้อง