ประชุมพนักงานศูนย์การศึกษาฯ เพื่อป้องกันและรับมือ COVID 19

4 มีนาคม 2563

ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน เป็นประธานในประชุมพนักงานศูนย์การศึกษาฯ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID 19 รวมถึงแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของศูนย์การศึกษาฯและข้อควรปฏิบัติด้านสุขอนามัยของพนักงาน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 5 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน 
แกลลอรี่